Additional Information/dodatečné informace


2023 Prague International Art Exhibition

This page provides additional information on the first biennial 2023 Prague International Art Exhibition sponsored by the International Unitarian Church of Prague.

JUDGES

Jana Tichá, Ph.D., is senior lecturer at the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague and has curated exhibitions of visual art, architecture, and design.

Isabella Evangelisti, Ph.D., has taught courses in art history at Trinity College Dublin and has been a regular contributor to the Irish Arts Review Journal.

CALENDAR

1 April-30 April 2023

Artwork shipped to BECKSPEDITION Prague warehouse (details in email to accepted artists)

12 & 13 May 2023

Hand delivery of artwork to Čapek Hall, Anenská 5, Prague 1, 10:00-16:00

18 May 2023

Vernissage & Awards Presentation, Čapek Hall, 18:00-21:00. The opening reception is free and open to all.

19 May-1 June 2023

Exhibition at Čapek Hall, Anenská 5, Prague 1 open to the public daily, except Sundays, 11:00-17:00. Free tours daily, except Sundays, at 11:00 and 16:00

20 May-20 June 2023

Online exhibition

1 June 2023 

Artists and patrons pick up artworks, 17:00-19:00

2 June 2023 

Artists and patrons pick up artworks, 10:00-16:00

5-9 June 2023

Shipped artwork returned

EXHIBITION AWARDS

First Place                               15000 Czech Crowns

Second Place                          10000 Czech Crowns

Third Place                             5000 Czech Crowns

Best of Drawing                      1000 Czech Crowns

Best of Fine Crafts                  1000 Czech Crowns

Best of Graphics                     1000 Czech Crowns

Best of Mixed Media              1000 Czech Crowns

Best of Other                          1000 Czech Crowns

Best of Painting                      1000 Czech Crowns

Best of Photography               1000 Czech Crowns

Best of Sculpture                    1000 Czech Crowns

People’s Choice                      Certificate

ELIGIBILITY: Open to all artists, working in: Drawing (charcoal, graphite, pastel, pen & ink, pencil, etc.), Fine Craft (ceramics, clay, fiber, furniture, glass, jewelry, leather, metal, wood, etc.), Graphics (computer art, digital art, printmaking, etc.), Mixed Media, Other, Painting (acrylic, airbrush, gouache, oil, watercolor, etc.), Photography, and Sculpture. Videos are not eligible.  ORIGINAL WORK ONLY.

REQUIREMENTS FOR ACCEPTED WORK:

 • Framing: All two-dimensional artwork must be ready for hanging with wire or hanger, but no sawtooth hangers. Entries that do not comply with framing criteria will be returned at artist’s expense and disqualified from the exhibition.
 • Shipping: Artists are responsible for all shipping and return shipping fees. Shipped two-dimensional artwork requiring glass must be under plexiglass. Instructions for shipping will be sent via Artist Acceptance Letter. Return shipping fee for each shipped artwork will be on a case-by-case basis.
 • Artwork withdrawal/removal: Accepted artwork must not be changed from the submitted digital entry, nor withdrawn once accepted. Work may not be removed until the close of the exhibition.

SALE OF ARTWORK

 • Accepted artwork can be stipulated by the artist as “Not for Sale” or “For Sale.”
 • A donation of 20% is requested on sales, which will be donated to green charities in the Czech Republic.

FINAL ARTIST CHECKLIST

Ensure that all the following statements are true.

 • You confirm that if your artwork(s) is chosen, it will be exhibition ready.
 • You confirm that the artwork entered is completely your own original design and artwork.
 • You confirm that images of your artwork selected for the exhibition may be used in the online portion of this exhibition
 • You confirm that should your artwork be selected, you remain responsible for the delivery or packaging and shipment of the work to and from the exhibition venue.
 • You confirm that you agree to the following terms & conditions.

ARTIST TERMS & CONDITIONS

 1. You, the artist, shall retain all copyrights of any of your submitted images.
 2. Your images will be used only for promotional and display purposes and for the online exhibition.
 3. You agree to allow your artwork to be available for public viewing as part of the exhibition and the online exhibition.
 4. Disclaimer: Care and precautions will be taken for the safe custody of works of art in this exhibition. Works of art can, however, only be received on condition that neither the International Unitarian Church of Prague, the Religious Society of Czech Unitarians, nor the officers of these organizations shall be liable for any loss or damage to works of art, howsoever caused, which might occur while they are part of the exhibition process or in transit.

Questions at contact@pragueinternationalartexhibition.com

====================================================================================

Tato stránka poskytuje další informace o prvním bienále 2023 Pražské mezinárodní umělecké výstavě sponzorované Mezinárodní unitářskou církví v Praze.

POROTA

Jana Tichá, Ph.D., je docentkou na Fakultě architektury ČVUT v Praze a kurátorkou výstav výtvarného umění, architektury a designu.

Isabella Evangelisti, Ph.D., vyučuje dějiny umění na Trinity College Dublin a pravidelně přispívá do Irish Arts Review Journal.

KALENDÁŘ

31 března 2023 Oznámení o přijetí

1 dubna – 30 dubna 2023 Umělecká díla odeslána do pražského skladu BECKSPEDITION (podrobnosti v dopise přijatým umělcům)

12 & 13 května 2023 Termín pro osobní doručení uměleckých děl 10:00 – 16:00

18 května 2023 Vernisáž & předání cen, v Čapkově síni 18:00 – 21:00

Zahajovací recepce je zdarma a otevřena všem.

20 května – 20 června 2023 Online výstava

19 května – 1 června 2023 Výstava v Čapkově síni, Anenská 5, Praha 1 otevřena pro veřejnost denně kromě neděle, 11:00-17:00. Prohlídky zdarma denně kromě neděle v 11:00 a 16:00

19 června 2023 17:00-19:00 Umělci a mecenáši vyzvednou umělecká díla

19 června 2023 10:00-16:00 Umělci a mecenáši vyzvednou umělecká díla

5 –9  června 2023 Odeslaná umělecká díla se vrátila

CENY

První cena                                         15000  Kč

Druhá cena                                        10000 Kč

Třetí cena                                             5000 Kč

Nejlepší z kreslení                              1000 Kč

Nejlepší z umělecká řemesla              1000 Kč

Nejlepší z grafiky                                1000 Kč

Nejlepší z smíšená média                    1000 Kč

Nejlepší z dalších                                1000 Kč

Nejlepší z malby                                  1000 Kč

Nejlepší z fotografie                            1000 Kč

Nejlepší z sochařství                           1000 Kč

Cena veřejnosti                                    Certifikát

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT: Umělci, kteří pracují s kresby (kreslířský úhel, grafit, pastely, pero a ingoust, tužka, atd.), umělecká řemesla (keramika, hlína, vlákno, nábytek, sklo, šperky, kůže, kov, dřevo, atd.), grafiky (počítacové umění, digitální umení, tiskařství, atd.), smíšená média, jiné, malba (akryl, fixírka, kvaš, olej, akvarel, atd.), fotografie a sochařství. Videa nejsou vhodná.

POUZE ORIGINÁLNÍ PRÁCE.

JAK POSLAT DIGITÁLNÍ OBRÁZKY

Vyfoťte své umělecké dílo v dobrém světle. Velikost obrázku by neměla přesahovat 2 MB ve formátu JPG. Každý e-mail by měl obsahovat jen jeden příspěvek.

POŽADAVKY NA PŘIJATÁ UMĚLECKÁ DÍLA:

 • Rámování: Všechna dvojrozměrná umělecká díla musí být připravena k zavěšení pomocí drátu nebo závěsu, ale žádné pilové závěsy. Příspěvky, které nesplňují kritéria pro rámování, budou vráceny na náklady umělce a diskvalifikovány z výstavy.
 • Doprava: Umělci platí veškeré poplatky za dopravu na výstavu a zpět. Pro zaslaná dvojrozměrná umělecká díla, která mají být zasklená, je potřeba použít plexisklo. Pokyny pro dopravu budou poskytnuty v dopise o přijetí umělce. Poplatek za vrácení každého zaslaného uměleckého díla bude řešen jednotlivě.
 • Stažení/odstranění uměleckého díla: Přijaté umělecké dílo se nesmí lišit od odeslaného digitálního příspěvku a nesmí být staženo po jeho přijetí. Dílo musí zůstat na výstavě až do jejího ukončení.

PRODEJ UMĚLECKÝCH DĚL

 • Přijatá umělecká díla mohou být umělcem označena jako „Není na prodej“ nebo „Na prodej“.
 • Částka ve výši 20% z ceny prodaného díla bude věnována Přátelům Země Česká republika (Hnutí Duha).

ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ SEZNAM

Ujistěte se, že všechna následující tvrzení jsou pravdivá.

 • Potvrzujete, že pokud bude vaše dílo vybráno, bude připraveno k vystavení.
 • Potvrzujete, že přihlášené umělecké dílo je váš vlastní originální design a umělecké dílo.
 • Potvrzujete, že obrázky vašich uměleckých děl vybraných pro výstavu mohou být použity v online části této výstavy.
 • Potvrzujete, že pokud bude vaše umělecké dílo vybráno, budete zodpovídat za jeho doručení nebo balení a odeslání na místo konání výstavy.
 • Potvrzujete, že souhlasíte s následujícími podmínkami.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • Vy jako umělec si ponecháte veškerá autorská práva k jakémukoli z vámi zaslaných obrázků.
 • Vaše obrázky budou použity pouze pro propagační a výstavní účely a pro online výstavu.
 • Souhlasíte s tím, že vaše umělecká díla budou k dispozici k veřejné prohlídce v rámci výstavy a online výstavy.
 • Zřeknutí se odpovědnosti: S uměleckými díly na této výstavě bude zacházeno bezpečně a opatrně. Umělecká díla mohou být nicméně přijata pouze za podmínky, že Mezinárodní unitářská obec v Praze, Náboženská společnost českých unitářů, a představitelé těchto organizací neponesou žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození uměleckých děl v rámci výstavního procesu nebo při přepravě.

Otázky contact@pragueinternationalartexhibition.com

Blog at WordPress.com.